ኢትዮጵያን እናድን::

ኢትዮጵያዊ ነን የምንሌ፣ ኢትዮጵያን የምንወድ፣ ኢትዮጵያ ቅድስትና ሏገርና ሏገረ እግዚአብሔር ናት እያሌን ያሇን፣ ዯኑዋ ተራሮቿ ሜዲወቿና ወንዞቿ ከሕዝቧ ተርፎ የአሇምን ሕዝብ ሉመግብ የሚችሌ የተፈጥሮ ፀጋ እንዲሊት የምንመሰክር፣ በስሌጣኔ ወዯሗሊ ብትቀርም ታሪኳ ባህሎና ሏይማኖቷ ድንቅየ ነዉ እያሌን ያሇን በሙለ::
እትብታችን የተቀበረባት ፣ ሳይማር ያስተማረን ወገናችን የሚኖርባት ፣ ሏገራችሁና ሏገራችን እንዱሁም ሕዝቧ በታሪክ አጋጥሟቸው የማያዉቅ ከባድ ፈተና ሊይ ናቸዉ:: ሏገር በቀሌ የሆኑ ከኢትዮጵያ ማሕፀን የተገኙ ግን በበረሏ ሌክፍት ተነድፈው ከራሱ ከሳይጥናኤሌም በሊይ ሳይጥናሌ የሆኑ የዱያብልስ አገሌጋዮች ሏገሯን ከአሇም ካርታ ሇማስፋቅ ሕዝቧን በኢትዮጵያውነት ከታሰረበት እትብት ሇማሊቀቅ ያሊዯረጉት እኩይ ተንኮሌ የሇም እነዚህ የዱያብልስ ተከታዮች እንመራታሇን የሚሎትን ይችን ቅድስት ሏገር ዲር ድንበሯን ሇውጭ ሏገራትና ሇኢትዮጵያ ጠሊቶች አሳሌፈዉ ሰጥተዋሌ ሏገሪቱን ያሇ ባሕር በር አስቀርተዋሌ ያንደን አካባቢ ሕዝብ መሬት ሰርቀዉና ቀምተዉ ሇላሊ አካባቢ ሕዝብ ሰጥተዋሌ አፈር ገፍቶ ቅጠሌ በጥሶ የሚኖርን ሕዝብ ከመሬቱ አፈናቅሇዋሌ በርካታወችን ያሇርሕራሄ በጥይት አረር ቆሌተዉ በአንድ ጉድጓድ ቀብረዋሌ ከሒትሇርም በሊይ ሒትሇር ሆነው ወዯፊት ይወሇዲለ ብሇው ያሰቧቸዉን ትውሌዶች የናታቸውን ማሕፀን በክትባት አድርቀዉ ሌጅ አሌባ አድርገዋቸዋሌ በገዲይ በሽታ(AIDS) የተሇከፉ ታጋያዮቻቸዉን እንጠሊዋሇን ወዯሚለት ሕዝብ ሌከዉ ጤነኞቹን አስሇክፈዋሌ የሏገሪቱን አንጡራ ሀብት ዘርፈዋሌ የሏይማኖት ተቋማትን ተዲፍረዋሌ የሏይማኖት አባቶችን አዋርዯዋሌ ሕዝቡን በሏይማኖትና በጎሳ አናክሰዋሌ ታዱያ ዱያብልስስ ከዚሕ የከፋ ምን ይሰራሌ::
ስሇዚህ ወገኖቸ ይህን ግፍ ማስቆምና ኢትዮጵያን ማዲን አሁን ነው መንገደም ሁሇት ነው አንደ እምቢተኝነት ነዉ እምቢተኝነት ዯግሞ አንድ ሆኖ መቆምን ይጠይቃሌ ነጭ ቀይና ጥቁር ሁነን ከቆምን ግን ይህ ጅብ አንድ ባንድ እየሇያየ ይበሊንና ያሌቅሌናሌ ስሇዚህ መፍትሄዉ አንድ ኢትዮጵያዊ መሌክ ይዘንና እጅ ሇእጅ ተያይዘን ወዯፊት ሇሚመጣ ስሌጣን ሳንስገበገብ ይህን እኩይ ቡድን በተገኘዉ መንገድ ሁለ ተጠቅመን እሚቢተኛነታችን እናሳየዉ ላባ ፈሪ ነዉ ፈሪ ዯግሞ ጨካኝ ነዉ ስሇዚህ ከመጨከኑ በፊት አንድ ሆነን በቃ እንበሇዉ
ሁሇተኛዉ ይች ሏገር ሏገረ እግዚአብሄር ናት ሇዚህም ነዉ ይህ ያሊቋረጠ መከራና ጥፋት ሲዯርስ ሕዝቡም መከራዉን ችል አገሪቱም በቀረዉ አካሎ እስካሁን የቆዩት እግዝአብሔር ኢትዮጵያን አይጥሊትም ፍርደም ትክክሇኛ ነዉ እግዚአብሔር በዙፋኑ ሊይ ሁኖ በቀኙ ስሇኢትዮጵያ በሚሇምኑ ቅደሳን አባቶች በኋሊው ኢትዮጵያን በሚጠብቁ መሊዕክት ታጅቦ ሇኢትዮጵያ ሉፈርድ ይመጣሌ ሇርሱ 10 እና 20 አመት እንዯሰከንዶች ናቸዉ ስሇዚህ ሁሊችንም እንዯየ እምነታችን እጃችን ወዯፈጣሪ ዘርግተን ሇዚች ቅድስት ሏገርና የዋህ ሕዝብ ምህረትን እንዱያመጣሌን ዱያብልስን ከነጭፍሮቹ ከመሬቷ እንዱነቅሌሌን እንሇምነዉ ይሰማናሌ ይፈርድሌንማሌ
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይጠብቅ
ወንድማገኝ ከሰሜን አሜሪካ

2 Comments

  1. Please separate the spiritual or religious (God stuff) narration from the political (secular) narration.

  2. ዘሃበሻ፣ ይህ ጽሁፍ ከፍተኛ አርትኦት ያስፈልገዋል። እጅግ ብዙ ግድፈት !

Comments are closed.

temesgen beyene
Previous Story

የኢቲቪው ጋዜጠኛ ተመስገን በየነ ተደበደበ

temesgen beyene
Next Story

የማለዳው ወግ … ተመስገን እላለሁም ፣ አልልምም !

Latest from Blog

የአበባው ታደሰ እና የአረጋ ከበደ ፍርጠጣ | ስለአማራ ክልል ከነዋሪዎች የተሰማው | አበባው ጉ’ድ ሆነ – “አበባውን ሳትይዙ እንዳትመጡ”|“በባህርዳር ተከበናል፣ ከፍተኛ አዛዦች ተመተዋል” | “ፋኖ መንግ’ስት ሆኗል” ጄ/ሉ |

የአበባው ታደሰ እና የአረጋ ከበደ ፍርጠጣ አበባው ጉ’ድ ሆነ – “አበባውን ሳትይዙ እንዳትመጡ”|“በባህርዳር ተከበናል፣ ከፍተኛ አዛዦች ተመተዋል”| “እጅ ከመስጠት ውጭ አማራጭ አይኖረንም” ፊ/ማ “ፋኖ መንግ’ስት ሆኗል” ጄ/ሉ |

ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነግግ አዋጅ ቀረበ

ዮሐንስ አንበርብር በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሠረተ ንብረት የመውረስ ድንጋጌም በአዋጁ ተካቷል አዋጁ የሚፀድቅ ከሆነ 10 ዓመት ወደኃላ ተመልሶ ተፈጻሚ ይሆናል ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ሕጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው፣ ንብረት በመንግሥት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ የያዘ
Go toTop